Freitag, 2. Februar 2007

Nintendo Surgeon


via xkcd

Keine Kommentare: